Home
General Information
Media Center
Namootni maal jedhu?
Downloads
Links
Contact-Form
Sitemap

 Dubartii Oromoo

Dubartii, Haadha  Ateetee
Waa waliif eeruun dansa,
Waa’ee dubartiin ibsa,
Haadha ateeteen leellisa,
Ija ‘rraa na hambisa.
Akka aadaa Oromootti,
Aabbo abbaa gadaatii,
Aayyo haadha ateeteeti,
Ateeteen jaarmiyaadha, ijaarama dubartii,
Diinni ofumaa ololti,
Kana beekna nu marti.
Dubartii, haadha ateetee,
Abbaa gadaan wal taatee,
Seera tumtee tumsiiste,
Gurmooftee gurmeessitee,
Ateeteen masakamtee,
Onnattee onnachiistee,
Roorroo of ‘rraa ittiste,
Mirga‘shee kabachiiste,
Boontuu, sabboontuu taate,
Aadaa lammii baraartee,
Dhaloota dhaqqabsiiste.
Yaa dubartii, yaa aayyolee,
Wanti hunduu sumaan tole,
Muudi, mummuudi calle
Faaya akkoofi akaakilee,
Yaadannoo abaabilee,
Kan gosaafi kan lammiilee.
Dubartii, haadha caaccuu,
Ati jaarmiyaa kee cimsi, abbaan feete haawaccu.
Dubartii abdii addunyaa,
Hundeessituu nageenyaa,
Mijeessituu jireenyaa,
Ati hundaaf fakkeenya.
Dubartii, haadha duulaa,
Yaa deessuu dhiiraafi dhalaa,
Haadha kumaafi kitilaa,
Haadha malaa,haadha falaa,
Sumatu hunda caala.
Guddistuu xiqqaa guddaa,
Gorsituu nama hundaa,
Mul’istuu aadaa bareeda,
Jaalalli si‘rraa madda,
Addaafi addunyaa qabda,
Uumama keetu adda,
Mee qabsaa’i waa fidda.
Dubartii, haadha dhiira,
Hunduu si harka jira,
Situ fida jijjiirraa,
Jijjiirama bu’uuraa,
Onnadhuu ka’i adaraa.
Haadha hayyuu, haadha gootaa,
Wanti hunduu siin mijata,
Lammiin suma abdata,
Suma haati furmaata,
Eenyumatuu siin gita?
Dubartii, haadha jamaa,
Furtuu rakkoo ilma namaa,
Utubduu hawaasummaa,
Abdiin ummataa suma.
Dubartii, haadha siinqee,
At aadaa kee laafsinaan, waan hedduutu si miliqe.
Dubartii dhaggeeffadhu,
Waan sii hinmalle lagadhu,
Waan dansaa fitti fudhu,
Aadaa kee gabbifadhu,
Keetu caalaa hubadhu,
Ateetee kee deeffadhu,,
Mirga uumamaan qabdu qabsoon kabachiifadhu.
Ayyaana ofii isa angafaa,
Aadaa ofii gatuun fafa,
Ateetee kee cimsadhu,adaaraa waaqaafi lafaa
Dubartiin dur-durattii,
Waggaatti, altokkittii,
Ateetee yoo bulfattu,akkas jettee faarfatti.
“ Ateetiyyoo too waggaan ga’e,
Waggaan geenyaan baksaan ga’e.”
Jetteetu facaafatti,
Aadaa shee kunuunfatti.
Dhaamsa koo qalbeeffadhu,
Waan aayyoleen dur jedhan,siin dabalaa hubadhu.
“Waaraan hinqabu siinqee qabadhe,
Wat-waatu hindhabu rabbiin kadhadhee.
Siinqee kiyya lootii qabadhe,
Rabbi kiyya mootii kadhadhee,
Irraa hindhamu jedheen abdadhe.”
Jedhu Rabbiin kadhatu,
Gamtaadhaan ilillifatu,
Hiriiranii mormatu,
Dhiira oftuulu himatu,
Seeratti dhiyeeffatu
Yakkamaa adabatu,
Biyya kamitti argama, aadaan kana fakkaatu?
Yoo dhalaan ililliffattu,
Gamtaan hiriira baatee yeroo waliif tumsitu,
Waan duudhaafi waan aadaati, humtuu dura hindhaabatu.
Dhiirti manatti hinhafu wal ga’eetu dhaabbata,
“Alteetinna!” jechuudhaan, marga kutee irreeffata,
Waan dubartiin himattu haalaan adda baafata,
Yakkamaa adabachuun rakkoo jiru furata.
Aadaa bareeda akkasii,
Kunuunfadhu atis.
Amanii amansiisi,
Wal ta’ii, wal taasisi,
Eenyummaa kee mul’isi,
Addunyaatti of beeksisi.
Sadarkaa addunyaatti,
Bitootessi saddeeti,
Guyyaa dubartootaati,
Haata’u malee garuu,ateeteen ni‘angafti,
Hawaasatu dur tolfate,kan uumaa ganamaati.
Kana qofaa‘yyuu miti,
Akka aadaafi duudhaatti,
Ateeteen dubartootaa jaarmiyaa mirgaafi haqaati,
Ateeteen qananiidha kanaaf nama mararti.
Yaa dubartii dhaga’i,
Mudhii hidhadhuu ka’i,
Cunqursaa of ‘rraa a’i.
Dubartii haadha lammii,
Ijaaramii humnoomi,
Qabsoodhaan walaboomi!

Amma Gahuu 


©Oromo Women's International Conference